Báo American Thinker: Trung Cộng đã chuẩn bị sẵn để ‘xâm lăng Việt Nam’

Posted: October 2, 2019 in Hồi ức

Trung Cộng đã lập căn cứ khổng lồ gần biên giới với Việt Nam để sửa soạn bắn hàng loạt hỏa tiễn vào “đồng chí anh em” nếu chiến tranh xảy ra.
— Read on www.nguoi-viet.com/viet-nam/bao-american-thinker-trung-cong-da-chuan-bi-san-de-xam-lang-viet-nam/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s