GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ (1969) – Nhà văn Nhã Ca

Posted: February 3, 2018 in Hồi ức

5we1e0

Trọn bộ ” GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ ” theo dạng PDF file .
 Ròm đem từ bên Multiply qua .
http://nam64.multiply.com/journal/item/5475/5475?replies_read=7 

Chương 1
Những giờ đầu tiên

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca.pdf

Chương 2
Nhà thờ dòng Chúa Cứu thế

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 2.pdf

Chương 3
Những mảnh vụn góp nhặt

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 3.pdf

Chương 4
Qua một chuyến đò

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 4.pdf

Chương 5
Hồi ký (1969)
Người ở Từ Đàm về kể chuyện

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 5.pdf
Chương 6
Đi về trong lửa đạn==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 6.pdf

Chương 7==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 7.pdf

Chương 8
Đi về trong lửa đạn
==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 8.pdf

Chương 9

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 9.pdf

Chương 10

Chuyện từ thành nội

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 10.pdf

Chương 11
==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 11.pdf

Chương 12

Trở về ngôi nhà cũ

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 12.pdf

Chương 13

Con chó giữa dòng

==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 13.pdf

Chương cuối
==> Dải khăn sô cho Huế Nhã Ca Chương 14 Chương kết.pdf

http://namrom64a.blogspot.com/2013/02/giai-khan-so-cho-hue-1969-nha-van-nha-ca.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s