Archive for December, 2017

Diễn Đàn Trái Chiều

Posted: December 31, 2017 in Hồi ức

Source: Diễn Đàn Trái Chiều

Advertisements

Happy New Year 2018!

Posted: December 31, 2017 in Hồi ức

https://duoc74motthoidenho.wordpress.com/2011/12/26/m%E1%BB%99t-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m-kho-quen-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%E1%BB%81m-giang-sinh-2011/

Việt Nam Sử Liệu

Posted: December 26, 2017 in Hồi ức

 

Source: Căng thẳng Công giáo 2017: “Lỗi do chính quyền!”