Một tổng lược về bối cảnh lịch sử của quan hệ Trung-Việt và những chuyển biến trong Chiến Lược Pax Sinica*

Posted: January 31, 2012 in Giáo dục

Một tổng lược về bối cảnh lịch sử của quan hệ TQ -VN

Advertisements
Comments
  1. PTP says:

    Hiểm họa đô hộ đất nước ta bởi Đế quốc Đại Hán – TQ, tiếp tay bởi chính quyền nhà nước hiên tại, là một trong những bước tiến dần dần trong kế hoạch quân sự của TQ, như đã được nhận ra trong cuốn “Unrestricted warfare”, viết bởi Qiao Liang và Wang Xiangsui – hai tướng lãnh không quân cao cấp của Quân đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA – Air Force) TQ.

    Hiểm họa này chỉ có thể được chận đứng bằng tinh thần dân tộc và sự thức tỉnh của chính quyền VN hiện tại.

    Gia tăng sự hiểu biết của người dân VN về nguy cơ này là một trong những phương pháp khơi dậy hồn dân tộc. Cảm ơn PBT đã cho một tổng lược gọn gàng, súc tích để làm căn bản hiểu biết cho mọi thảo luận và tìm hiểu thêm về cơ nguy của đất nước nhằm có hành động thiết thực cho tình huống hiện tại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s